เปิดเวบเมื่อ 23/11/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 21/10/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1419
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ >> เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone 8 Port ราคาพิเศษ 43,800.-

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone  8 Port  ราคาพิเศษ 43,800.- - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone  8 Port  ราคาพิเศษ 43,800.-
  Tell a Friend
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone  8 Port  ราคาพิเศษ 43,800.- - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone  8 Port  ราคาพิเศษ 43,800.- - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone  8 Port  ราคาพิเศษ 43,800.- - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ Analog Voice Logger Standalone 8 Port ราคาพิเศษ 43,800.-

รหัสสินค้า: 000881
ราคา: 43,800.00 บาท   (ราคายังไม่รวมภาษี 43,800.00 บาท)
รายละเอียด:

ระบบการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ 

Voice Logger Standalone 8 Port / 16 Port

ภายใต้กระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเช่นในปัจจุบันนี้ การสื่อสารนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้องค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จในทิศทางเดียวกันได  หากแต่สิ่งแรกที่องค์กรของคุณจะใช้งานการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า ก็คือการสื่อสารทางโทรศัพท์ คุณทราบหรือไม่ว่าองค์กรของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้รวดเร็วเพียงใด หรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถามและรับมือกับคำร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าได้ดีหรือไม่นั้น วิธีการที่องค์กรของคุณใช้งานการติดต่อสื่อสารจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินความสำเร็จในองค์กรของคุณ ดังนั้นการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ คือทางออกที่ดีที่สุดที่ทำ ให้องค์กรของคุณ สามารถตอบสนองเข้าถึงและควบคุมการให้บริการลูกค้าผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าการนำบทสนทนาทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้า ที่สนับสนุนที่ไดบั้นทึกไว้มาวิเคราะห์และปรับปรุงการใหบ้ ริการในภายหลังจะทำใหคุ้ณมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณสามารถสื่อการและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สุภาพและเป็นมิตร ส่งผลใหลู้กค้ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นการควบคุมคุณภาพ: การทราบถึงความสามารถของเจ้าหน้า ที่แต่ละคนโดยการนำบทสนทนาทางโทรศัพท์กลับมาพิจารณาทำ ให้คุณสามารถปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ลูกค้าใหได้ดี้ขึ้นอีกทั้งยังใช้ป็นกรณีศึกษาใหกั้บการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลและประสานงานลูกค้าเพื่อช่วยให้เจ้าหน้า ที่เหล่านี้เข้าใจวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมถึงการเก็บบทสนทนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเข้า ใจและทำงานได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยการฝึกอบรมให้น้อยที่สุดการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งการบันทึกบทสนทนาทางธุรกิจจะทำใหคุ้ณมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจากข้อมูลเสียงที่ได้ทำการบันทึกไวดั้งกล่าวการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ในทางที่ไม่ควรเนื่องจากบุคลากรที่ให้การดูแลลูกค้าทราบถึงกระบวนการบันทึกบทสนทนา รายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ทั้งหมด บุคลากรเหล่านี้จึงมีความระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรในขณะที่ใช้โทรศัพท์ ซึ่งองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลออกมาได้ในภายหลัง จึงทำ ให้สามารถตรวจสอบและลดการใช้โทรศัพท์ในลักษณะใดๆในทางที่ไม่สมควรได้โดยง่ายและแม่นยำXtend Voice Logger คือ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์แบบหลายช่องสัญญาณซึ่งจะบันทึกได้ทั้งสายโทรศัพท์แบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยสามารถทำการติดตั้งได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รองรับการใช้งานในอนาคตได้ถึงหลายร้อยคู่สาย สามารถเข้า ถึงการใช้งานได้ง่ายโดยผ่านบราวเซอร์จากคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติพิเศษในการรายงานข้อมูลอีกหลายประการ จึงทำให้Xtend Voice Logger เหมาะกับองค์กรที่มีศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์หรือศูนย์บริการตอบรับขอ้ มูลทางโทรศัพท์ อาทิเช่น นายหน้าซื้อขายหุน้า ธนาคาร โรงพยาบาลบริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษาและสำนักงานกฎหมายต่างๆ

DX Series: DX 1/2/4/8/16 Port

ระบบการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์แบบอนาล็อก รองรับการบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้นทั้งสายภายนอกและสายภายใน DX Model เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมาย และสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันไดสู้งสุดถึง128พอร์ต

 อุปกรณ์ประเภท Stackable USB Powered device

- รองรับการแสดงเลขหมายชนิด DTMF และFSK

- การเข้าถึงการใช้งานโดยผ่านบราวเซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

- บันทึกบทสนทนาและรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างครบถ้วน

- รองรับการสืบค้นและรายงานข้อมูลต่างๆ

- รองรับการเพิ่มหมายเหตุและทำเครื่องหมายเพื่อใชใช้ในการติดตามข้อมูลการสนทนา

- มีโปรแกรมการเล่นไฟล์ออดิโอในตัว

- รองรับการสำรองและเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล

- มีระบบการแจ้งเตือนและหน้าต่างแสดงข้อมูลที่เครื่องลูกข่าย

- รองรับการบีบอัดข้อมูลสัญญาณออดิโอ

- รองรับการเข้าใช้ได้หลายคนพร้อมกัน

- รองรับการดึงขอ้ มูลไฟล์เสียงในรูปแบบของ MP3/PCM/GSM

- การตรวจสอบการโทรแบบกลุ่ม

- สมุดโทรศัพท์และสถิติการโทรศัพท์ลักษณะการเชื่อมต่อ:

คุณสมบัติการทำงาน:

Audio logs of all calls บทสนทนาทั้งหมดจะถูกบันทึกและเก็บในลักษณะของWave Format ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการบีบอัดขอ้ มูลและดึงขอ้ มูลไฟล์เสียงในออกมาในรูปแบบของMP3/PCM/GSM ได้Browser-based user interface ผู้ใช้สาามารถเข้าถึงการใช้งานระดับต่างๆ โดยผ่านบราวเซอร์ซึ่งรองรับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยการใช้งานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อำนวยการผู้จัดการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถนำบทสนทนามาพิจารณาทบทวนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ Logs complete call detailsบทสนทนาที่เกิดจากการรับสายโทรเข้าและโทรออกจะถูกบันทึกลงในระบบอย่างสมบูรณ์ รวมถึงรายละเอียดการโทรต่างๆ เช่น การแสดงเลขหมาย วันที่ เวลาและระยะเวลาการโทรPowerful search & reporting  ด้วยระบบการสืบค้นข้อมูลและการรายงานที่มีประสิทธิภาพทำ ให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถดึงขอ้ มูลออกมายังแฟ้มขอ้ มูลในรูปแบบ ของzip หรือ Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ในอนาคตได้มากไปกว่านั้นร ะบบยังสามารถ ตรวจสอบและการดักฟังการโทร ณ ขณะปัจจุบันได้อีกด้วยCall record commenting & tagging การเพิ่มหมายเหตุและทำเครื่องหมายเพื่อใช้งานการติดตามข้อมูลการสนทนา สามารถทำให้พบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านคุณสมบัติการสืบค้นข้อมูล

Advance Audio Player โปรแกรมการเล่นไฟล์ออดิโอแบบ ActiveXBasedซึ่งมีความสามารถพิเศษแฝงมาด้วย อาทิ AGC, DTMF Mute และ Loop PlayBackup/Archiving capability สำหรับการสำรองข้อมูล ข้อมูลไฟล์เสียงจะถูกเขียนลงในCD, DVD, Folder หรือ เก็บใน รูปแบบของ .Zip file ซึ่งหากขอ้ มูลหลักเกิดล้มเหลวก็สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาจากไฟล์ที่ได้ทำการสำรองไว้ในภายหลังได้Alert & Client-side popups ด้วยคุณสมบัติ Logger Client ทำให้สามารถมองเห็นการการโทร ณ ขณะปัจจุบันได้ทั้งหมดในองค์กรรวมถึงระบบการแจ้งเตือนเนื่องจากทรัพยากรเหลือน้อยหรือสภาวะล้มเหลวต่างๆและหน้าต่างแสดงข้อมูลที่เครื่องลูกข่ายPhonebook & call statisticsสมุดโทรศัพท์เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ระบบได้เพิ่มลงในระบบ ซึ่งสามารถกำหนดข้อมูลในสมุดโทรศัพท์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานอาทิ การรายงาน หน้าต่างแสดงข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลรูปแบบต่างๆได้อีกทั้งระบบยังออกแบบการแสดงสถิติการโทรศัพท์ในรูปแบบของแผนภูมิภาพซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของช่องสัญญาณและช่วงเวลาต่างๆ ดังที่ต้องการได้

 

Download

 

 

        

 

สนใจสินค้า ติดต่อ    
ฝ่ายขาย สาขารังสิต    
โทร :    0-2996-2636-9,0-2996-2315,082-450-0417-8, 02-029-9470
     

 

  E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net
  Line ID : cctvplaza , cctvsquare , pathumdesign , salesps , salespathum
  Wechat : Pathumdesign 
  Facebook.com / Pathumdesign

 

  : Facebook Fanpage   

     กดปุ่ม

   :  

  หรือ @pathumdesign (ใส่ @ ด้านหน้าด้วย ) 

น้ำหนัก : 25 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 100 x 100 x 40 ซม.
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร  
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
บริษัท ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
สำนักงานใหญ่ 67 ซ.รังสิต-นครนายก 27 ซ.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัติย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
รับสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ 24 ชั่วโมง หรือโทรสอบถามตัวสินค้า และราคาสินค้า ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเส... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา (เช่น สินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้รับ) คุณสามารถติดต่อคืนสินค้าและขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจดหมายอธิบายสาเหตุการคืนสินค้า และเสียค่าบริการจัดส่งสินค้าคืนเอง เราไม่สามารถรับสินค้านั้นคืนได้ ถ้าสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหาย  
เวลาให้บริการ (Business Hour)
รับสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ 24 ชั่วโมง หรือโทรสอบถามตัวสินค้า และราคาสินค้า ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.30-17.30 น. ฝ่ายขาย   โทร :  02-996-2636-9 , 02-029-9470  มือถือ : 082-450-0417-8 , 086-905-8459 Fax.   02-996-0574  E-mail sales@pathumdesign.net           Line@ pathumdesign      Line:  pathumdesign      Wechat : pathumdesign    www.pathumdesign.net www.pathumdesign.com www.cctvsquare.com www.cctvplaza1.net www.isystemsoftware.com www.psitmart.com www.taradcctv.com  
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
รับสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ 24 ชั่วโมง หรือโทรสอบถามตัวสินค้า และราคาสินค้า ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ช่วงเวลา 08.30-17.30 น. ฝ่ายขาย สาขารังสิต  โทร :  02-996-2636-9 , 02-029-9470  มือถือ  086-905-8459 , 082-450-0417-8 Fax.   02-996-0574  E-mail sales@pathumdesign.net        Line@ pathumdesign   Line: pathumdesign     Wechat : pathumdesign    www.pathumdesign.net www.pathumdesign.com www.cctvsquare.com www.cctvplaza1.net www.isystemsoftware.com www.psitmart.com www.taradcctv.com